زمان بندی جدید برگزاری مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر