لیگ های مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (مهما)

تشخیص و بازشناسی چهره انسان
تحلیل داده های شهری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
چهارمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر AAIC
رقابت خبرگان بازار سهام و برنامه های هوشمند در پیش بینی قیمت سهام
CLOSE
CLOSE