رویدادها

رویداد پاییز 1398 (مجموعه سخنرانی های هوش مصنوعی امیرکبیر)

همراه با سخنرانی های متنوع در حوزه های یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، پردازش تصویر، پردازش متن، پردازش صوت

رویداد اردیبهشت 1398 (رویداد یک روز با بورس)

آموزش مبانی بورس  و مراسم اهدای جوایز دوره اول مسابقات بورس امیرکبیر

رویداد تیرماه 1398(مجموعه سخنرانی های هوش مصنوعی امیرکبیر)

برگزاری مسابقات هوش مصنوعی در حوزه های پردازش تصویر، پردازش صوت، پردازش متن و پردازش داده های سهام بورس

رویداد اسفند 1397(چهارمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر)

برگزاری مسابقات هوش مصنوعی در حوزه های پردازش تصویر، پردازش صوت، پردازش متن و پردازش داده های سهام بورس