چالش مهرماه ۱۳۹۸ پیشبینی بازار سهام

فایل های مرتبط با مسابقه

مهلت شرکت در مسابقه ماهانه : ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

مهلت شرکت در مسابقات هفتگی: آخرین روز هفته قبل

 شرکت کنندگان

ردیف نام تیم سرپرست تیم هش MD5 فایل پیش بینی
1 SmartStock محمد رضا ترابی c56b3983fa63a1ca8175bc187de9c366
2 MP محسن پیری زاده
3 PredictionUT رضا خلیفه c7416544c2dc1ade3766cb05016a2db0
4 Predictron امیر حسین نورانی زاده 5eb2bee00e1ccd03803f5b50ceb5debc
5 VIKI محمد حسین عباسی 36204c01248f5b43701d383fef13bb2a

نتایج