قوانین مسابقه بازشناسی چهره

به اطلاع کلیه علاقمندان به شرکت در چالش بازشناسی چهره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر میرساند، رعایت کلیه موارد زیر جهت شرکت در این مسابقه الزامی است:

–        تیم های شرکت کننده ملزم به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.

–        تحویل برنامه تیم ها صرفاً در قالب یک سیستم مجازی Docker خواهد بود. (در صورت نیاز به راهنمایی با آدرس ایمیل مسابقات تماس بگیرید)

–        ارائه مشخصات کلیه اعضاء و تعیین مسئول تیم در زمان ارائه نسخه اجرایی برنامه تیم الزامی است.

–        کلیه مکاتبات با مسئول تیم انجام خواهد شد و در صورت کسب مقام، جایزه به مسئول تیم تحویل داده خواهد شد.

–        بعد از اعلام نتایج مسابقه هر ماه، تغییر اعضای تیم در مسابقه آن ماه امکان پذیر نخواهد بود.

–        تغییر اعضای تیم در مسابقات ماه های بعد با رضایت کلیه اعضای تیم قبلی امکان پذیر خواهد بود.

–        بهترین عملکرد هر تیم در کلیه مسابقات ماهانه به عنوان عملکرد نهایی آن تیم در مسابقات سالانه محسوب خواهد شد.

–        تحویل گزارش فنی و ارائه شفاهی روش کار از ملزومات شرکت در مسابقه سالانه است.

–        ارزیابی نهایی تیم‌ها چنانچه در قوانین عمومی ذکر شده است بر اساس نظر کمیته فنی و با ارزیابی کمی و کیفی تیم ها انجام خواهد شد.