برگزاری مسابقات هفتگی پیش بینی بازار سهام

در ادامه برگزاری دو دوره مسابقه ماهانه پیش بینی بازار سهام، مسابقات هفتگی پیش بینی بازار سهام از ابتدای تیر ماه  1398 برگزار خواهد بود. رویه و قوانین برگزاری مسابقه مذکور کاملا مشابه مسابقه ماهانه خواهد بود با این تفاوت که شرکت کنندگان در این مسابقه تا پایان آخرین روز هر هفته فرصت دارند که پیش بینی خود برای ده سهم مورد نظر در این مسابقه در هفته آینده را در قالب فایلی که در صفحه مسابقه قرار داده می شود ارسال نمایند. پیش بینی تیم ها در پایان هر هفته ارزیابی و به تیم برتر جایزه ای تعلق خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که مسابقات هفتگی به موازات مسابقه ماهانه برگزار خواهد شد و مسابقه ماهانه پیش بینی بازار سهام همانند ماه های قبل در تیر ماه 1398 نیز اجرا خواهد شد.