قوانین شرکت در مسابقه ماهیانه پیش بینی بازار سهام

به اطلاع کلیه علاقمندان به شرکت در چالش پیش بینی بازار سهام میرساند، رعایت کلیه موارد زیر جهت شرکت در این مسابقه الزامی است:
– ارائه مشخصات کلیه اعضاء تیم و تعیین مسئول تیم در زمان ارسال نتایج الزامی است.
– کلیه مکاتبات با مسئول تیم انجام خواهد شد و در صورت کسب مقام، جایزه به مسئول تیم تحویل داده خواهد شد.
– هر فرد تنها میتواند عضو یک تیم شرکت کننده در مسابقه باشد.
– بعد از ارسال نتایج مسابقه هر ماه، تغییر اعضای تیم در مسابقه آن ماه امکان پذیر نخواهد بود.
– تغییر اعضای تیم در مسابقات ماه های بعد با رضایت کلیه اعضای تیم قبلی امکان پذیر خواهد بود.
– حداکثر تعداد اعضای هر تیم 5 نفر است.
– محدودیت سنی برای شرکت در مسابقه وجود ندارد.
– محدودیتی در تعداد تیم های شرکت کننده از سوی یک سازمان یا نهاد خاص وجود ندارد.
– الزامی به ارائه کد یا بیان روش استفاده شده نیست.
– پیش بینی های تیم ها برای هر ماه تا پایان آن ماه منتشر نخواهد شد.