لیگ بازشناسی اشیاء با نمونه‌های آموزشی کم

شرح مسابقه

اغلب سامانه‌های بازشناسی اشیاء برای شناسایی دسته‌های مشخص از اشیاء و با استفاده از تعداد زیادی نمونه آموزشی برای هر دسته از اشیاء توسعه داده می‌شوند. در عمل در بسیاری از موارد ممکن است که نیازمند بازشناسی یک شیء با تعداد کمی نمونه آموزشی از آن شیء باشیم. هدف این مسابقه توسعه سامانه‌ای است که با دریافت تعداد کمی تصویر آموزشی از یک شیء، مثلا ۱۰ تصویر از زوایای مختلف یک نمونه مشخص از یک دسته اشیاء، قادر به شناسایی نمونه‌های دیگری از آن دسته باشد. در زمان برگزاری این مسابقه مجموعه ای از داده‌های آموزشی مربوط به یک شیء و تعدادی تصویر آزمایشی در اختیار برنامه تیم‌های شرکت کننده قرار داده می‌شود و برنامه تیم‌های می‌بایست به صورت خودکار و تنها با استفاده از همین تعداد نمونه آموزشی، شیء مورد نظر را در تصاویر آزمایشی پیدا کرده و گزارش کند.

نحوه ارزیابی

  شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس تعداد تشخیص‌های درست و غلط ارزیابی خواهند شد.

قوانین لیگ

  1. کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.
  2. خروجی برنامه بایستی به شکل برخط ثبت شود.

شرکت کنندگان

ردیف نام تیم دانشگاه/شرکت مسئول تیم کشور
۱ QubicAI Hossein Biniazian
۲ Mohofar AUT
۳ Arka محاسبات نرم فناوری اطلاعات و ارتباطات آرکا
۳ DeepLab MUT Mohammad Ali Keyvanrad

نتایج

…: پس از پایان مسابقات :…

اعضای کمیته فنی و اجرایی‎

دکتر احمد نیک آبادی

دکتر احمد نیک آبادی

عضو کمیته علمی و فنی‎
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد صفابخش

دکتر محمد صفابخش

عضو کمیته فنی و مسئول لیگ‎
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر