لیگ های مسابقات هوش مصنوعی امیرکیر (مهما)

در این مسابقه، نمونه‌هایی از تصاویر چهره چند فرد و تعدادی تصویر آزمایشی در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود و برنامه هر یک از تیم‌ها می‌بایست چهره هر یک از افراد مذکور را در تصاویر مورد نظر جستجو و نتایج جستجوی خود را گزارش کند.
در این مسابقه اطلاعات مربوط به ۱۰ سهم برای روزهای کاری در یک بازه زمانی بیش از ۷ ساله در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. الگوریتم های هرتیم می بایست با ورودی گرفتن اطلاعات دنباله ای مربوط به هر یک از ۱۰ سهم مشخص، مقادیر مربوط به قیمت پایانی همان سهم را برای روز بعد پیش بینی کنند
این مسابقه با هدف تشخیص فرامین صوتی فارسی به صورت بلادرنگ در محیط‌های واقعی طراحی شده است. در این مسابقه مجموعه‌ای از فرامین مشخص در اختیار کاربران قرار داده می‌شود. این فرامین در یک محیط مشخص و توسط کاربران مختلفی بیان خواهند شد.
هدف از این مسابقه رقابت میان تیم‌های مختلف شرکت کننده برای پیاده‌سازی یک سیستم تشخیص موجودیت‌های نامدار در متون فارسی می‌باشد. در زمان مسابقه مجموعه‌ای از متون فارسی مختلف در اختیار هر یک از شرکت کنندگان قرار داده می‌شود و هر تیم می‌بایست کلیه موجودیت‌های نامدار شناسایی شده در هر سند را گزارش نماید.
هدف این لیگ توسعه سامانه‌ای است که با دریافت تعداد کمی تصویر آموزشی از یک شیء، مثلا ۱۰ تصویر از زوایای مختلف یک نمونه مشخص از یک دسته اشیاء، قادر به شناسایی نمونه‌های دیگری از آن دسته باشد.